NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA DU LỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ngày 02/8/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Khoa Du lịch: ‘‘Đánh giá năng lực nghề lễ tân khách sạn theo tiêu chuẩn nghề ASEAN của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch. Trường ĐHCNHN” và đề tài “Khai thác giá trị di sản văn hóa Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với hoạt động giảng dạy thực tế trong đào tạo sinh viên du lịch trường ĐHCNHN”. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu Trưởng nhà trường làm chủ tịch hội đồng nghiêm thu.

Đề tài ‘‘Đánh giá năng lực nghề lễ tân khách sạn theo tiêu chuẩn nghề ASEAN của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch. Trường ĐHCNHN” do TS. Lê Thu Hương chủ nhiệm tập trung nghiên cứu thực trạng năng lực nghề lễ tân khách sạn của sinh viên khoa Du lịch, trường ĐHCNHN.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 250 sinh viên nhà trường đã và đang làm lễ tân và 80 cán bộ quản lý bộ phận lễ tân tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được thực trạng về năng lực nghề Lễ tân Khách sạn của sinh viên Khoa Du lịch – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội theo các tiêu chí trong Thỏa thuận nghề Du lịch của các nước trong khối ASEAN. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, nhóm tác giả cũng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghề lễ tân khách sạn của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch tại Trường ĐHCNHN trong bối cảnh hội nhập.

Đề tài “Khai thác giá trị di sản văn hóa Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với hoạt động giảng dạy thực tế trong đào tạo sinh viên du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” do TS. Nguyễn Phương Thảo làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung tổng hợp các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan nổi bật của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác các giá trị của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hoạt động giảng dạy thực tế cho sinh viên ngành du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cả hai đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu. Cả hai đề tài đã được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 16:51 02/08/2019

Tags: