Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DU LỊCH

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

* TRƯỞNG KHOA: TS. Thân Thanh Sơn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đảm bảo chất lượng đào tạo; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo; tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức - người lao động và sinh viên trong khoa.

- Xây dựng chiến lược phát triển của khoa theo định hướng phát triển của Nhà trường.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học khoa, Trưởng ban cố vấn học tập.

- Trực tiếp phụ trách bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Điện thoại: 0903286969.

Email: sonthanthanh@gmail.com.

* PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Cao Thị Thanh

- Phụ trách công tác kế hoạch, tiến độ đào tạo, thực hành và thực tập doanh nghiệp: Theo dõi lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc thực hiện nề nếp đào tạo lý thuyết và thực hành thí nghiệm của khoa. Chuẩn bị vật tư tiêu hao phục vụ công tác thực hành thí nghiệm của các bộ môn.

- Phụ trách công tác khảo thí, ISO của khoa.

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp .

- Trực tiếp phụ trách Bộ môn Quản trị khách sạn.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công

Điện thoại: 0987333668

Email: caothanhdhcn@gmail.com.

* PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Nguyễn Phương Thảo

- Phụ trách công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa.

- Phụ trách công tác dự giờ, theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch thi nghiệp vụ sư phạm giỏi của khoa.

- Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm, học sinh - sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách Bộ môn Du lịch.

Điện thoại: 0942674888

Email: thaonp.haui@gmail.com.

II. BAN CHI ỦY CHỊ BỘ KHOA DU LỊCH NHIỆM KỲ 2020 - 2023

1. Thân Thanh Sơn - Bí thư

2. Cao Thị Thanh - Phó Bí thư

3. Nguyễn Phương Thảo - Chi ủy viên

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA DU LỊCH

1. Trần Quốc Hưng - Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch

IV. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Du lịch

2. Bộ môn Quản trị khách sạn

3. Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

V. TỔ VĂN PHÒNG

1. Giáo vụ khoa:

- ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Điện thoại: 0978398838

2. Giáo viên chủ nhiệm:

- ThS. Nguyễn Bích Diệp;

Điện thoại: 0989997707

- ThS. Phạm Thu Hà

Điện thoại: 0372596578