Mô tả chương trình đào tạo ngành QTKS năm 2020

Nội dung của bản mô tả CTĐT ngành QTKS năm 2020 với cấu trúc khoá học là 8 học kỳ (4 năm), thể hiện đầy đủ các thông tin về CTĐT bao gồm mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm, thông tin tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất giảng dạy, chiến lược giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, nội dung chương trình, đối sánh chương trình đào tạo

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp ĐH Khóa 11 (cập nhật)

Tổng thời gian thực hiện luận văn: 07 tuần, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 22/05/2020.

Xem thêm

Kế hoạch dạy học từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020

Kế hoạch dạy học từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020 (chi tiết file đính kèm)

Xem thêm