Kế hoạch đào tạo từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

- Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và 2021-2022; Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 06/09/2021 đến ngày 19/09/2021

- Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và 2021-2022; Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 06/09/2021 đến ngày 19/09/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 23/08/2021 đến ngày 05/09/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Hiệu trưởng thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 23/08/2021 đến ngày 05/09/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 09/08/2021 đến ngày 22/08/2021

Căn cứ công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/08/2021 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Hiệu trưởng thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 09/08/2021 đến ngày 22/08/2021

Xem thêm

Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 cho Sinh viên đại học các khóa

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022. Nhà trường thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho Sinh viên đại học các khóa, cụ thể như sau:

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 26/07/2021 đến ngày 08/08/2021

Căn cứ công điện số 15/CĐ-UBND của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngày 18/07/2021, về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường ngày 22/07/2021; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 26/07/2021 đến ngày 08/08/2021

Xem thêm

Tổ chức làm ĐA/KLTN cho sinh viên Đại học (đợt tháng 07/2021)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và kết quả học tập của sinh viên Đại học các khóa; Nhà trường thông báo về việc tổ chức làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện đăng ký vào đợt tháng 07/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 12/07/2021 đến ngày 25/07/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường ngày 08/07/2021; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 12/07/2021 đến ngày 25/07/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường ngày 01/07/2021; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021, chi tiết file đính kèm.

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 21/06/2021 đến ngày 04/07/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường ngày 17/06/2021; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 21/06/2021 đến ngày 04/07/2021.

Xem thêm