Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Xem thêm

Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ ngày 4/1/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và 2021-2022. Nhà trường thông báo kế hoạch học bù thực hành (Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Học kỳ 1 năm học 2021-2022) trực tiếp cho Sinh viên đại học khóa 13, Cao đẳng khóa khoá 21; học bù Giáo dục Quốc phòng trực tiếp cho Sinh viên đại học K16 từ ngày 4/1/2022:

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Xem thêm

Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ 20/12/2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và 2021-2022. Nhà trường thông báo kế hoạch học bù thực hành (Học kỳ 2 và Học kỳ phụ năm học 2020-2021) trực tiếp cho Sinh viên đại học khóa 13, Cao đẳng khóa 21; học bù Giáo dục Quốc phòng trực tiếp cho Sinh viên đại học K16 (CTĐT Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Robot và trí tuệ nhân tạo) từ ngày 20/12/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Hiệu trưởng thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 25/10/2021 đến ngày 07/11/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 25/10/2021 đến ngày 07/11/2021

Xem thêm