Kế hoạch đào tạo từ ngày 21/06/2021 đến ngày 04/07/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường ngày 17/06/2021; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 21/06/2021 đến ngày 04/07/2021.

Xem thêm

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 cho Sinh viên ĐH Khóa 15

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Nhà trường thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 cho Sinh viên Đại học khóa 15 và các khóa khác đăng ký học tập cùng Đại học khóa 15, chi tiết trong file đính kèm.

Xem thêm

Tổ chức làm ĐA/KLTN sinh viên ĐH các khóa HK phụ năm học 2020 – 2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và kế hoạch đào tạo các lớp Đại học; Nhà trường thông báo về việc tổ chức làm đồ án/KLTN học kỳ phụ năm học 2020-2021, chi tiết trong file đính kèm.

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 07/06/2021 đến ngày 20/06/2021

Căn cứ công văn số 1639/UBND-KGVX, ngày 28/05/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường ngày 31/05/2021 và ngày 03/06/2021; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 07/06/2021 đến ngày 20/06/2021:

Xem thêm

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên học theo tín chỉ đợt tháng 7 năm 2021

Căn cứ tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên học theo học chế tín chỉ. Nhà trường thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021

Xem thêm

Viên chức, người lao động và sinh viên đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

KÍnh gửi: Các đơn vị trong toàn Trường. Nhà trường ra Thông báo số 90/TB-ĐHCN, ngày 18/5/2021 về việc viên chức, người lao động và sinh viên đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo từ ngày 10/5/2021 đến ngày 23/5/2021

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng-Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo ngày 06/5/2021; Nhà trường ra thông báo số 86/TB-ĐHCN ngày 07/5/2021, về việc Thực hiện Kế hoạch đào tạo từ ngày 10/5/2021 đến ngày 23/5/2021

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Căn cứ Thông báo số 77/TB-BCĐ ngày 03/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. Nhà trường ra thông báo số 78/TB-ĐHCN ngày 03/5/2021, về việc Thực hiện Kế hoạch đào tạo sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (Chi tiết xem file đính kèm).

Xem thêm