Kế hoạch học kỳ 2

Kế hoạch đăng ký học tập của sinh viên ĐHK12, ĐHK13

Thông báo Kế hoạch đăng ký học tập cho SV ĐHK12 và ĐHK13 /media/29/uffile-upload-no-title29589.pdf

1. TKB ĐHK12 /media/29/uffile-upload-no-title29590.xls

2. TKB ĐHK13 /media/29/uffile-upload-no-title29591.xls

  • Thứ Hai, 08:26 25/11/2019