Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

  • Thứ Sáu, 08:30 31/12/2021

Tags: