Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp ĐH Khóa 11 (cập nhật)

Tổng thời gian thực hiện luận văn: 07 tuần, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 22/05/2020.

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Biểu mẫu

Phụ trách

1

Lập danh sách giao đề tài LVTN trình trưởng khoa

02/3/2020

VPBM

LVTN 03

TBM

2

Sinh viên lập Phiếu giao đề tài LVTN có xác nhận của GVHD thông qua bộ môn trình Trưởng khoa

04/3/2020

VPBM

LVTN 06

SV

TBM

3

Hoàn thiện Luận văn tốt nghiệp
(Đối với những sinh viên được làm Luận văn)

23/03/2020-22/05/2020

SV thực hiện
Các GVHD

4

+ GVHD gặp sinh viên để kiểm tra tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh.
+ GVHD ghi nhận xét vào phiếu theo dõi tiến độ

Hàng tuần

VPBM

LVTN 07

GVHD

5

* SV in 04 quyển LV bìa mềm, xin xác nhận của GVHD vào bìa và nộp:
+ 01 quyển LVTN cho GVHD
+ 03 quyển đóng kèm phiếu giao đề tài LVTN; Phiếu theo dõi tiến độ cho TBM ngành QTKD DL, VNH (đ/c Thanh - 0987333668); ngành VNH (đ/c Thảo - 0 942674888

* GVHD nộp Bản nhận xét đánh giá LVTN của GVHD cho TBM

22/5/2020

VPBM

LVTN 09

SV thực hiện
Các GVHD

6

Bộ môn chuyển bản cứng (bản mềm) LVTN cho giáo viên chấm phản biện (GV chấm phản biện ra tối thiểu 2 câu hỏi)

25/5/2020

VPBM

TBM

7

Bộ môn thu kết quả chấm phản biện và gửi các tài liệu liên quan cho hội đồng

29/5/2020

VPBM

LVTN 11

TBM

8

Lập HĐ & Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ LVTN theo hội đồng

12/5-18/05/2020

VPK

Thường trực
HĐBVLV
GVK

9

Mượn phòng để BV LVTN

25/5-31/05/2020

Khu A

Giáo vụ khoa

10

Tổng hợp danh sách sinh viên các HĐBVLV

25/5-31/05/2020

Khu A

Giáo vụ khoa

11

Họp thành viên HĐ BVLV:
- Công bố quyết định;
- Thống nhất đánh giá;

07h30
03/6-05/06/2020

Khu A

Thường trực
Hội đồng BVLV

12

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp


03/6-05/06/2020

Khu A

Các HĐBVLV
theo quyết định

13

Tổng hợp kết quả bảo vệ LVTN


03/6-05/06/2020

Khu A

Các HĐBVLV
theo quyết định

14

Sinh viên chỉnh sửa LVTN theo kết luận của Hội đồng BVLVTN và nộp 02 quyển LVTN bìa cứng kèm theo bản giải trình có xác nhận của GVHD và Hội đồng; 01 bản điện tử

Sau thời gian bảo vệ LVTN 1 tuần

VPBM

LVTN 15

Thường trực
Hội đồng BVLV

  • Thứ Ba, 06:14 24/03/2020

Tags: